EZ Bake Flour & Corn Meal

Prairie Mills E-Z-Bake
All Purpose Flour

6/2 | 6/5

Ideal Item #EZAPF2 | EZAPF5

UPC #0 70601 00001 3 | 0 70601 00002 0

Prairie Mills E-Z-Bake
Self Rising Flour

6/2 | 6/5

Ideal Item #EZSRF2 | EZSRF5

UPC #0 70601 00011 2 | 0 70601 00012 9

Prairie Mills E-Z-Bake
Self Rising White Corn Meal

6/2 | 6/5

Ideal Item #EZSRWCM2 | EZSRWCM5

UPC #0 70601 00111 9 | 0 70601 00112 6

Prairie Mills
White Corn Meal

6/2 | 6/5

Ideal Item #EZWCM2 | EZWCM5

UPC #0 70601 00101 0 | 0 70601 00102 7

Prairie Mills
Yellow Corn Meal

6/2 | 6/5

Ideal Item #EZYCM2 | EZYCM5

UPC #0 70601 00151 5 | 0 70601 00152 2